Verzenden & retouren

Verzendkosten bedragen € 6,75 per bestelling tenzij anders aangegeven, vanaf € 300,- geen verzendkosten.

Na ontvangst van uw betaling worden uw producten zo snel mogelijk door TNT Post of DPD op het door u opgegeven adres bezorgd.

Kitopkleur.nl streeft er naar om de goederen binnen 24 uur verzendklaar te hebben.

Kit op kleur is maatwerk en kan daarom niet retour genomen worden tenzij de kleur niet klopt. De gereedschappen kunnen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retour gestuurd worden.

Adres voor retouren:

Kitopkleur.nl
afd. retouren
Parallelweg 1
NL-9641 KG  Veendam

Leveringsvoorwaarden

Naast de algemene voorwaarden zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op al onze leveringen aan bedrijven:

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever.


a. Bij beschadeging of tekortkoming aan een maatwerk artikel dient opdrachtgever direct, uiterlijk binnen 8 dagen, Kitopkleur.nl hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

b. De door Kitopkleur.nl opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Kitopkleur.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Kitopkleur.nl gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. Kitopkleur.nl is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Kitopkleur.nl de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Kitopkleur.nl hebben verlaten.

f. Door Kitopkleur.nl vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen specificaties, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.